DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP HÓA LÝ 1 _ 2019 (HKP) 

PHÂN BỐ BÀI THỰC TẬP THEO TỪNG NHÓM